MUDr. Radovan Antoš

PetMedi, s.r.o.

Radničné námestie 43
085 01 Bardejov
Firemný telefón: +42154 472 66 16
Mobilný telefón: +421917 986 903
IČO: 36660043
DIČ: 2022234544Čo je u nás aktuálne?

 

Prijímame nových pacientov.

 

NOVINKY:

Ponúkame Vám možnosť vyšetrenia 24 hodinovým TK- Holterom.

 • Vyšetrenie je určené predovšetkým pre pacientov s kolísavými hodnotami tlaku krvi. Pomáha lekárom vhodne upraviť Vašu liečbu.

eČasenka - nový moderný systém poradovníka v čakárni s možnosťou online rezervácie

 • objednáť sa môžte na vyšetrenie k lekárovi, alebo na odbery k sestre. Prípadne si môžete z domu rezervovať poradové číslo v čakárni a skrátiť tak čas svojho čakania. Taktiež si môžete požiadať o prípavu receptov, ktoré potrebujete a my Vám pošleme SMS, keď budú hotové. 

 

OČKOVANIE proti CHRÍPKE zahájené

 • úrad verejného zdravotníctva odporúča očkovať všetkých pacientov starších ako 59 rokov a mladších pacientov, ktorí majú chronické ochorenia ako astma, diabetes, ateroskleróza (ICHS, stavy po infarktoch, po cievnych mozgových príhodách) a iné. Zdravotné poisťovne uhrádzajú očkovanie všetkým poistencom na požiadanie v plnej výške. 

Článok: Zdravotné služby pacientom

 

Informácie o ordinácii MUDr. Radovan Antoš

Táto stránka sa viac nevyužíva, aktuálne údaje nájdete na petmedi-sro.webnode.sk

Všeobecný praktický lekár pre dospelých - MUDr. Radovan Antoš

Neštátne zdravotnícke zariadenie pre dospelých poskytuje základnú a všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕňa diagnostikovanie a liečbu chorôb a ich symptómov. Ďalšími službami sú poskytovanie preventívnej starostlivosti a kontrolné vyšetrenia, indikácia medikamentóznej liečby a potrebné doplňujúce vyšetrenia.

Poskytujeme nasledovné výkony: 

 • ambulantnú starostlivosť pre dospelých
 • diagnostiku a liečbu chorôb
 • Dispenzár (pravidelné sledovanie) chronických a celoživotných ochorení, ako sú zvýšený tlak krvi, ochorenie srdca, poruchy látkovej premeny tukov, kyseliny močovej a podobne.
 • návštevná služba ťažko mobilných pacientov
 • očkovanie všetkých druhov okrem žltej zimnice, vrátane poradenstva pred vycestovaním do zahraničia
 • EKG - elektrokardiografia
 • CRP - vyšetrenie akútneho zápalu z kvapky krvi. Zvýšené hodoty sú predovšetkým pri baktériových infekciách a určujú potrebu antibiotík.
 • predoperačné vyšetrenia
 • TOKS - Testy na okultné (skryté) krvácanie v stolici (FOBT, QuikRead FOBT quantitative)
 • ABI - vyšetrenie členkovo-ramenného index oscilometrickou metódou (vyšetrenie je zamerané na včasnú diagnostiku periférneho artériového ochorenia dolných končatín)
 • Komplexné preventívne prehliadky (raz za dva roky, vrátane laboratórnych testov, u registrovaných darcov krvi raz ročne)
 • preventívne prehliadky do zamestnania, zdravotné preukazy, potvrdenia pre vodičov a zbrojný pas
 • odbery krvi a biologického materiálu
 • predpisovanie liekov
 • vypisovanie a evedenica PN 

 

Ambulancia všeobecného lekára poskytuje svoje služby pre pacientov vyhradených obvodov, ale i pre zmluvných pacientov a akútne prípady. Okrem poskytovania pohotovostnej služby úzko spolupracuje so všetkými odbornými lekármi.

Poisťovne: 

 • 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • 24 - DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.
 • 27 - Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Viac informácií Vám rád poskytne MUDr. Radovan Antoš priamo v ambulancii, prípadne mailom na uvedenej adrese.

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Radovan Antoš - všobecný lekár pre dospelých PetMedi s.r.o.

Radničné nám. 43

085 01  Bardejov

prvé poschodie 

Zástup: MUDr. Jozef Michalka

Sestra: Katarína Martinusová

Cena za služby MUDr. Radovan Antoš

U nás kaptiovaní pacienti majú z ľavu z poplatkov až do výšky 100%. Podrobné informácie priamo v ambulancii. 

Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných ZP na základe zákona č.577/2004, platný na našej ambulancii od 1.4.2017

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti: €

1.na vedenie motorového vozidla 15€

2. na vedenie motorového vozidla - od 65 rokov 10€

3. pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu 20€

4. pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom a pod. 15€

5. pred prácou a štúdiom v zahraničí  15€

6. pred nástupom na špecializačný kurz  15€

7. pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)  5€

8. prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu 10€

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:   

9. preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP) 20€

10. vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania  20€

11. periodická PP v súvislosti s výkonom povolania  20€

12. výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania  20€

13. mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania  20€

14. posúdenie spôsobilosti. na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta  20€

15. PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby  20€

C Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:

16. odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min  10€

17. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.  20€

18. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta nehradené ZP  10€

19. odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky  5€

20. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky  10€

21. laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP vyšetrenie, ak to ZP pacienta nehradí, resp.bolo poskytnuté na vlastnú žiadosť pacienta 5€

22. vyšetrenie spirometrické (vyšetrenie pľúc) na vlastnú žiadosť - (pozn. aktuálne nevykonávame) 5€

23. ABI - vyšetrenie cievneho systému na vlastnú žiadosť 5€

24. vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť  2€

25. vyš. skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť príp.strata testu  6€

26. kompletné vyš.nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť  20€

27. návštěva v byte – cestovné za 1km  1€

28. Výplach jedného zvukovodu   2,50€

 D Administratívne výkony:  

30. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 10€

31. výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta  5€

32. vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu.  5€

33. vystavenie PN pre EÚ 5€

      vystavenie TDPN počas prvých 10 dní aj pre nezamestnaných 1€

      vystavenie PN pre nezamestnaných 1€

      pokračovanie PN pre poistenca EÚ 2€

      vyplnenie formulára PN pre poistenca EÚ 10€

      vyplnenie pokračovania formulára PN pre poistenca EÚ 7€

34. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana  20€

35. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)  10€

36. overovanie a kopírovanie nálezov €/1 stranu  1€

37. vypísanie lekár. správy v cudzom jazyku  20€

38. poplatok za nenahlásenie zmeny v ZP (návrat z EÚ) €/každý mesiac 2€

39. lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona 448/2008 z.z.  10€

E Výkony pre komerčné poisťovne:

40. správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne  20 41 bodové ohodnotenie úrazu  20€

Kde nás nájdete?